รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล CFP®

  • ไม่พบคะแนนเฉลี่ย
  • ไม่พบรีวิว
  • 2 คอร์ส

รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย