หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาทบทวนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day 1
Day 1 8:15:54
Day 2
Day 2 4:16:31
Day 3
Day 3 6:57:13