คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®

  • 4.00 คะแนนเฉลี่ย
  • 2 รีวิว
  • 2 คอร์ส

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย