คุณนฤมล บุญสนอง CFP®

  • 4.00 คะแนนเฉลี่ย
  • 2 รีวิว
  • 4 คอร์ส

รองกรรมการผู้จัดการ
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คอร์สที่สอนโดย คุณนฤมล บุญสนอง CFP®